Privacybeleid en algemene voorwaarden

Over ons Privacybeleid

shop.calex.eu hecht veel waarde aan uw privacy. Daarom verwerken we alleen de gegevens die we nodig hebben voor (het verbeteren van) onze diensten en gaan we zorgvuldig om met de informatie die we over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. We stellen uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden ter beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de diensten die door shop.calex.eu worden aangeboden. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 30/01/2024; door het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waarvoor deze gegevens worden gebruikt, en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. We leggen u ook uit hoe we uw gegevens opslaan, hoe we uw gegevens beschermen tegen misbruik, en welke rechten u heeft met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken; u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over Gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen hoe we uw gegevens verwerken, waar we deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken we gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webshop Software

Shopify

Onze webshop is ontwikkeld met software van Shopify. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Shopify heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden; zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel.

Shopify is verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen op basis van de overeenkomst die we met hen hebben gesloten. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Shopify gebruikt cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software; er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Shopify behoudt zich het recht voor om verzamelde gegevens binnen haar eigen groep te delen om haar diensten verder te verbeteren.

Email en Mailinglijsten

Omnisend

We versturen onze e-mailnieuwsbrieven met Omnisend. Omnisend zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die automatisch via onze website wordt verzonden, ziet u de 'uitschrijven' link. Als u hierop klikt, ontvangt u onze nieuwsbrief niet meer. Uw persoonlijke gegevens worden veilig opgeslagen door Reloadify. Reloadify gebruikt cookies en andere internettechnologieën die duidelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Reloadify behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar diensten verder te verbeteren en, als onderdeel hiervan, informatie met derden te delen.

Betalingsverwerkers

Shopify Payments

Voor het afhandelen van een (deel van de) betalingen in onze webshop, gebruiken we het platform van Shopify Payments. Shopify Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Shopify Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw pers oonsgegevens te beschermen. Shopify Payments behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar diensten verder te verbeteren en, in deze context, (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Shopify Payments bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Klarna

Voor het afhandelen van een (deel van de) betalingen in onze webshop, gebruiken we het platform van Klarna. Klarna verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Klarna heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Klarna behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar diensten verder te verbeteren en, in deze context, (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Klarna deelt persoonlijke gegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelingsbureaus in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit). Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van Klarna's diensten waarvoor zij derden inschakelen. Klarna bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Shopify Pay

Voor het afhandelen van een (deel van de) betalingen in onze webshop, gebruiken we het platform van Shopify Pay. Shopify Pay verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betalingsgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. MultiSafepay heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. MultiSafepay behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken om haar diensten verder te verbeteren en, in deze context, (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle bovengenoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn ook van toepassing op de onderdelen van MultiSafepay's diensten waarvoor zij derden inschakelen. MultiSafepay bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk toegestaan is.

Verzending en Logistiek

PostNL:

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. We gebruiken de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met PostNL. PostNL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als PostNL onderaannemers inschakelt, maakt PostNL uw gegevens ook beschikbaar aan deze partijen.

DHL:

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. We gebruiken de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met DHL. DHL gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als DHL onderaannemers inschakelt, maakt DHL uw gegevens ook beschikbaar aan deze partijen.

DPD:

Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. We gebruiken de diensten van DPD voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarom noodzakelijk dat we uw naam, adres en woonplaatsgegevens delen met DPD. DPD gebruikt deze gegevens alleen voor het uitvoeren van de overeenkomst. Als DPD onderaannem ers inschakelt, maakt DPD uw gegevens ook beschikbaar aan deze partijen.

Facturatie en Boekhouding

Voor onze administratie en boekhouding gebruiken we de diensten van AFAS. We delen uw naam, adres en woonplaatsinformatie en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonlijke gegevens worden veilig verzonden en opgeslagen, AFAS heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerde toegang.

tegen verlies en ongeautoriseerd gebruik. AFAS is gebonden aan geheimhouding en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. AFAS gebruikt uw persoonlijke gegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe Verkoopkanalen

Bol.com

We verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling plaatst, deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. We gebruiken deze informatie om uw bestelling te verwerken. We behandelen uw gegevens vertrouwelijk en hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeautoriseerd gebruik.

Doel van Gegevensverwerking

Algemeen Doel van Verwerking

We gebruiken uw gegevens uitsluitend voor het doel van onze dienstverlening. Dit betekent dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. We gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en we gebruiken deze gegevens om op een later moment contact met u op te nemen - anders dan op uw verzoek - zullen we om uw expliciete toestemming vragen. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om te voldoen aan boekhoudkundige en andere administratieve verplichtingen.

Deze derden zijn allemaal gebonden aan vertrouwelijkheid op basis van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch Verzamelde Gegevens

Gegevens die automatisch door onze website worden verzameld, worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (zoals uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Samenwerking in Fiscaal en Strafrechtelijk Onderzoek

In bepaalde gevallen kan Calex.eu wettelijk verplicht zijn om uw gegevens te delen in verband met overheidsfiscale of strafrechtelijke onderzoeken. In een dergelijk geval zijn we gedwongen uw gegevens te delen, maar we zullen ons binnen de grenzen die de wet ons biedt verzetten.

Bewaartermijnen

We bewaren uw gegevens zolang u klant van ons bent. Dit betekent dat we uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wilt maken. Als u dit aan ons aangeeft, zullen we dit ook interpreteren als een vergeetverzoek. Op basis van toepasselijke administratieve verplichtingen moeten we facturen met uw (persoons)gegevens bewaren, dus we zullen deze gegevens bewaren zolang de toepasselijke termijn loopt.

Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw klantprofiel en documenten die we op basis van uw opdracht hebben geproduceerd.

Uw Rechten

Op grond van de toepasselijke Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. We leggen hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u deze rechten kunt inroepen.

Om misbruik te voorkomen sturen we kopieën en kopieën van uw gegevens alleen naar uw al bij ons bekende e-mailadres. Als u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wilt ontvangen, zullen we u vragen om uzelf te legitimeren. We houden een administratie bij van verwerkte verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek beheren we geanonimiseerde gegevens. Alle kopieën en kopieën van gegevens die u ontvangt, zijn in het machineleesbare gegevensformaat dat we binnen onze systemen gebruiken.

U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat we uw persoonlijke gegevens op een verkeerde manier gebruiken.

Recht van Toegang

U heeft altijd het recht om de gegevens in te zien die we verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn. U kunt een verzoek hiertoe doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u op ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens in hun bezit hebben, onder vermelding van de categorie waaronder we deze gegevens hebben opgeslagen.

Recht op Rectificatie

U heeft altijd het recht om de gegevens die we verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt hiertoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen we u op ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op Beperking van Verwerking

U heeft altijd het recht om de verwerking van gegevens die we verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt hiertoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken.

U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u op ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens totdat u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.

Recht op Overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die we verwerken of hebben verwerkt die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt hiertoe een verzoek doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd, sturen we u op ons bekende e-mailadres kopieën of kopieën van alle informatie over u die we hebben verwerkt of die door andere verwerkers of derden namens ons zijn verwerkt. In alle waarschijnlijkheid kunnen we in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op Wissing van Gegevens

Als betrokkene heeft u de volgende rechten: Volgens Art. 15 AVG heeft u het recht om informatie op te vragen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt, voor zover deze informatie daarin is beschreven; volgens Art. 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijke correctie van onjuiste of volledige persoonsgegevens die door ons zijn opgeslagen te e isen; volgens Art. 17 AVG heeft u het recht om verwijdering van uw persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen te verzoeken

Cookies

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst door het Amerikaanse bedrijf Google, als onderdeel van de "Analytics"-dienst. We gebruiken deze dienst om bij te houden en rapporten te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker kan op grond van toepasselijke wet- en regelgeving verplicht zijn om toegang te verlenen tot deze gegevens. We verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze informatie interpreteren in samenhang met andere datasets en zo uw bewegingen op het internet volgen. Google gebruikt deze informatie om onder andere gerichte advertenties (Adwords) en andere Google-diensten en producten aan te bieden.

Wijzigingen in het Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om ons privacybeleid op elk moment te wijzigen. U vindt echter altijd de meest recente versie op deze pagina. Als het nieuwe privacybeleid de manier waarop we reeds verzamelde gegevens over u verwerken beïnvloedt, zullen we u hiervan per e-mail op de hoogte stellen.

Contactgegevens

Calex Holland
E: help@calex.eu